Select Page

TEHNIK VAROVANJA

Izobraževalni program tehnik varovanja je 4- letni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je nastal na podlagi izhodišč in programov na nacionalni ravni ter na podlagi mednarodnih primerjav izobraževalnih programov v Nemčiji, na Finskem in Nizozemski.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje za tehnika varovanja, bodo pridobili znanja in usposobljenost za delo na strokovnih področjih varnosti v zasebnem varovanju, gospodarskih družbah, policije, vojske, redarstva in drugih sorodnih poklicev.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Z uspešno zaključenim izobraževalnim programom tehnik/tehnica varovanja lahko slušatelj nadaljuje študij na višjih in visokošolskih programih in pod posebnimi pogoji tudi na univerzitetni ravni.

 VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpišejo kandidati, ki so:

 • uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje ali
 • zaključili nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Vrsta izobraževanja: srednje strokovno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 4 leta

Dokončanje izobraževanja: poklicna matura

Za dokončanje izobraževalnega programa tehnik / tehtnica varovanja mora biti kandidat pozitivno ocenjen iz:

 • splošnoizobraževalnih predmetov,
 • obveznih strokovnih modulov,
 • izbirnih strokovnih modulov,
 • odprtega dela kurikuluma,

poleg tega mora imeti opravljene:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti praktičnega usposabljanja z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
obvezni del:

 • pisni in ustni del iz slovenskega jezika
 • pisni in ustni del iz zasebnega varovanja

Izbirni del:

 • pisni in ustni del iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oziroma storitev in zagovor
PREDMETNIK

PREDMETNIK

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

408

20

P3

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P4

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P5

Umetnost

obvezno

70

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

70

3

P8

Psihologija

obvezno

70

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2378

111

B – Strokovni moduli

M1

Varovanje ljudi in premoženja

obvezno

340

17

M2

Tehnično varovanje

obvezno

204

10

M3

Varnost in zdravje pri delu

obvezno

102

5

M4

Varstvo pred požari

obvezno

136

6

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

obvezno

102

5

M6

Delovanje VNC in intervencije

obvezno

170

8

M7

Kazniva dejanja in kriminalistika

obvezno

136

6

M8

Varovanje javnih zbiranj

obvezno

102

5

M9

Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

obvezno

102

5

M10

Varovanje v logistiki

izbirno

68

3

M11

Varovanje informacijskih sistemov

izbirno

68

3

Skupaj B

 

1462

70

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

518

29

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4358

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

872

35

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4710

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5014

236

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

KAJ NUDI ŠOLA:

Z

raziskovanje in ustvarjanje

Z

mednarodno izmenjavo dijakov

Z

dodatne vsebine za nadarjene dijake

Z

znanje in kompetence za nadaljnji študij

Z

dodatne dejavnosti za dijake športnike

Z

inovativno medpredmetno in timsko poučevanje

Dostopnost