Select Page

Unisvet

Projekt ‘unisVET’ Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev  je 4-leten projekt in vključuje šole s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in frizerstva.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo in Evropskega socialnega sklada.
Temeljni cilj projekta je širitev razvojnega potenciala v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter vključevanje in sodelovanje razvojnih timov v šolah, kar bo omogočilo razvojne preboje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kar so potrdili tudi predstavniki MŠŠ. Konkretni cilji projekta pa so usmerjeni predvsem na vključevanje strokovnih delavcev in dijakov na šolah ter uvajanje sistema celovite kakovosti v šole.
Projekt vodi Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, poleg njega pa v projektu sodeluje še deset konzorcijskih partnerjev:

 • Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
 • Srednja ekonomska šola Maribor
 • Šolski center Ptuj
 • Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica
 • Ekonomska šola Novo mesto
 • Srednja ekonomska šola Celje
 • Ekonomska šola Kranj
 • Srednja ekonomska šola Ljubljana
 • Srednja frizerska šola Ljubljana
 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.

Glavne naloge projekta so:

 • priprava izvedbenih kurikulov,
 • priprava odprtega kurikula,
 • priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje,
 • opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
 • vzpostavitev sistema map osebnih dosežkov in priprava mape učnih dosežkov dijaka

za dijake na šolah,

 • priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šolah,
 • priprava učnih gradiv,
 • samoevalvacija in
 • promocija poklicev in projekta.
   

V okviru projektnih vsake naloge projektne delovne skupine, ob sodelovanju strokovnjakov Centra RS za poklicno izobraževanje,, pripravljajo strokovne podlage oz. inštrumentarije za nadaljnje delo v okviru posamezne aktivnosti in za usposabljanje preostalih nosilcev uvajanja izobraževalnih programov.

Dostopnost