Select Page

ZGODOVINA

Začetki današnje Ekonomske šole segajo v leto 1939, ko je bila ustanovljena zasebna dvorazredna trgovska šola. Njen prvi ravnatelj je bil dr. Maks Kovačič.

Najprej je bilo vpisanih 20 dijakov in dijakinj, kasneje pa se je število povečevalo.

Med drugo svetovno vojno so šolo upravljali Madžari in v tem času je bila spremenjena v državno trgovsko štiriletno šolo.

Po osvoboditvi je šola širila svoje programe izobraževanja. Nekaj časa se je imenovala Državna srednja gospodarska šola, takrat programa trgovec še ni vključevala. Dijaki iz Pomurja so obiskovali trgovsko šolo v Mariboru vse do leta 1953, ko je bila ustanovljena trgovska šola tudi v Murski Soboti. Sedež je imela v prostorih Ekonomske srednje šole, nove prostore pa so zgradili ob njej leta 1959.

Sredi sedemdesetih let se je šola preimenovala v Ekonomski šolski center, svojo dejavnost pa je razširila z novima programoma: upravno-administrativnim in poklicno-administrativnim.

Pomembno prelomnico v razvoju je predstavljala združitev Ekonomskega šolskega centra in Šolskega centra za blagovni promet v Blagovno-ekonomski šolski center, leta 1980. Leto kasneje je šola pridobila prostore na Slovenski 11, kjer je bila urejena tudi knjižnica.

Z uvedbo srednjega usmerjenega izobraževanja (1981/82) se je šola preimenovala v Srednjo družboslovno in ekonomsko šolo.

Trenutno je naziv šole Ekonomska šola Murska Sobota. V šolskem letu 2000/01 se je srednji šoli pridružila tudi Višja strokovna šola, ki izobražuje v treh programih (komercialist, računovodja in poslovni sekretar).

Kot je razvidno iz povzetka, je imela današnja Ekonomska šola pestro zgodovino. Ime šole se je večkrat spreminjalo, predvsem zaradi novih potreb izobraževanja. Danes imamo tri organizacijske enote: srednja poklicna in strokovna šola, strokovna gimnazija in višja strokovna šola.

Po večletnem prizadevanju smo se z letošnjim šolskim letom 2007/08 (januarja 2008) preselili v nove šolske prostore na Noršinski 13. Danes imamo vpisanih 600 dijakov v 26 oddelkih in 408 študentov. Dijaki se izobražujejo v naslednjih programih: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, trgovec, administrator, ekonomski tehnik (pti) in maturitetni tečaj. Naslednje šolsko leto bomo razpisali nov program – logistični tehnik. V organizacijski enoti višja strokovna šola bomo naslednje šolsko leto razpisali prenovljen program ekonomist, ki bo zamenjal obstoječe programe, ki se trenutno izvajajo (komercialist, računovodja in poslovni sekretar).
 

Dostopnost