Select Page

Trgovec/Prodajalec

Vrsta izobraževanja: srednje poklicno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: IV.
Trajanje izobraževanja: 3 leta

Dokončanje izobraževanja: zaključni izpit

PREDMETNIK

* ODPRTI KURIKUL se lahko spreminja v skladu s potrebami delodajalcev; potrjuje ga svet zavoda za vsako tekoče šolsko leto.

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izbere 1 predmet, sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak izbere strokovni modul M6 ali dva od M7–M9.
Odprti kurikul: poslovna logistika, retorika, tuji jezik 2, projektno delo …

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter predmetih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično izobraževanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki je sestavljen iz dveh izpitnih enot:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.
MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJA ŠTUDIJA

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu dijak pridobi naziv prodajalec in ima dve možnosti:

  • da se zaposli kot prodajalec v različnih oblikah trgovine,
  • da nadaljuje šolanje najprej v poklicno-tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Ekonomski tehnik, torej V. stopnjo izobrazbe. Ta program potem zaključni s poklicno maturo in se takrat zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah.

http://siol.net/novice/slovenija/spoznavamo-poklice-trgovec-skozi-cas-in-danes-422008

http://siol.net/novice/slovenija/nove-poslovne-priloznosti-tudi-za-prodajalce-421118

http://siol.net/novice/slovenija/karierna-priloznost-pridobite-naziv-trgovski-poslovodja-in-nadgradite-izobrazbo-424142

KAJ NUDI ŠOLA:

Z

raziskovanje in ustvarjanje

Z

mednarodno izmenjavo dijakov

Z

dodatne vsebine za nadarjene dijake

Z

znanje in kompetence za nadaljnji študij ali opodjetniško pot

Z

dodatne dejavnosti za dijake športnike

Z

inovativno medpredmetno in timsko poučevanje

Dostopnost