Select Page

DIJAŠKA SKUPNOST

Dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Trudi se za varovanje dijakovih pravic, zastopa interese dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Združevanje dijakov zagotavljata Konvencija o otrokovih pravicah in Pravilnik o šolskem redu za srednje šole. Šolska dijaška skupnost se združuje v Dijaško organizacijo Slovenije.

Sestanki

Dijaška skupnost predstavlja interese in potrebe vseh dijakov šole in se zavzema za njihovo uresničevanje. Tako se predstavniki razredov, pod vodstvom mentorice, srečujejo na rednih sestankih, dveh dijaških konferencah in izrednih sestankih, sklicanih na željo predsednice Dijaške skupnosti oz. na predlog več predstavnikov Dijaške skupnosti.

Članstvo

Člani Dijaške skupnosti Ekonomske šole Murska Sobota so vsi dijaki Ekonomske šole Murska Sobota. Na ravni šole jih predstavljajo predstavniki vseh razredov na šoli in vodstvo Dijaške skupnosti.

Predsednik in podpredsednica Dijaške skupnosti se udeležujeta sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije (DOS), ki potekajo v prostorih Državnega zbora Slovenije.

Cilji

  • Izvolitev podpredsednika in zapisnikarja;
  • Izvedba dveh konferenc dijaške skupnosti z analizo učne uspešnosti dijakov v posameznih razredih ter obravnavo vzgojne problematike;
  • Aktivno sodelovanje z vodstvom šole na sestankih dijaške skupnosti ter tudi pri podajanju pripomb in predlogov;
  • Sodelovanje s Šolskim skladom Ekonomske šole Murska Sobota ter posredovanje želja dijakov glede porabe  sredstev Šolskega sklada;
  • Sodelovanje z Dijaško organizacijo Slovenije;
  • Predstavitev in izbor plesnih šol – ponudnikov za organizacijo maturantskega plesa, ter sodelovanje, pri organizaciji maturantskega plesa, s plesno šolo, za katero so se odločili dijaki zaključnih letnikov;
  • Organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti;
  • Sodelovanje pri organizaciji prireditev: Dan boja proti AIDS-u, predaja ključa ipd.;
  • Obveščanje dijakov o aktualnih razpisih, natečajih in tekoči problematiki
  • Sodelovanje pri dobrodelnih akcijah, itd.

Predstavniki

Dostopnost