Select Page

POSLANSTVO IN VIZIJA

“Postali bomo središče odličnosti na področju vzgoje in izobraževanja za regijo in širše.
Odličnost bomo dosegali z razvijanjem znanja med dijaki, učitelji in celotnim osebjem na šoli.
Dijakom bomo posredovali kompetenčna in praktično uporabna znanja v inovativnih in varnih učnih okoljih”.

Gradimo na medsebojnem zaupanju, odgovornosti, spoštovanju, komunikativnosti, inovativnosti, etičnosti in odprtosti.
Spodbujamo ustvarjalnost, kritičnost, samostojnost, iniciativnost in solidarnost.
 Skrbno negujemo občutek pripadnosti, kar dosegamo s strokovnim izvajanjem predpisanih programov, z zagotavljanjem kakovostne izobrazbe in
razvijanjem lastnih, za šolo prepoznavnih dejavnosti, ob katerih lahko vsak posameznik v polni meri razvije svoj osebnostni in poklicni potencial.
Ob tem pa želimo intenzivneje slediti potrebam gospodarstva in družbe ter izobraževati za družbeno in gospodarsko upravičene, iskane in deficitarne izobraževalne programe.

Razvojne prioritete šole

V skladu z razvojnimi smernicami, vizijo in poslanstvom šole so razvojne prioritete šole za naslednje petletno obdobje: 

 • strokovno izvajanje programov srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega in srednjega poklicnega izobraževanja ter strokovne gimnazije,
 • uvajanje sodobnih učnih strategij – didaktičnih sprememb v pouk,
 • ustvarjanje inovativnih učnih okolij,
 • izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za timsko delo, medpredmetno povezovanje in avtentični pouk,
 • spodbujanje in krepitev kritičnega prijateljevanja učiteljev,
 • skrb za stalno profesionalno usposabljanja strokovnih delavcev – razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje,
 • dvig digitalne pismenosti zaposlenih,
 • poudarek na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja,
 • promocija vzgojno – izobraževalnih programov in poklicev, ki jih izvaja šola,
 • spodbujanje raziskovalne dejavnost učiteljev in dijakov,
 • spodbujanje dijakov za sodelovanje na različnih tekmovanjih,
 • šolski razvojni projekti,
 • vključevanje v različne nacionalne in mednarodne projekte,
 • vključevanje v projekte Eko šole in Zdrave šole,
 • skrb za urejeno in prijazno šolo – sodelovanje v projektu TZS »Moja dežela lepa in gostoljubna«,
 • izvajanje programa za delo z nadarjenimi dijaki,
 • delo z dijaki z odločbo o usmeritvi,
 • razvojno načrtovanje,
 • spodbujanje učiteljev in dijakov za sodelovanje v šolskih razvojnih projektih,
 • učenje učenja – usmerjeno v dijake,
 • dvig bralne pismenosti pri dijakih,
 • spodbujanje kritičnega mišljenja pri dijakih,
 • spodbujanje prostovoljstva pri dijakih in zaposlenih,
 • vključenost šole v kulturna dogajanja v regiji,
 • stalna skrb za prepoznavnost šole v javnosti,
 • skrb za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in samoevalvacija,
 • trajnostni razvoj,
 • razvijanje ključnih kompetenc,
 • inovativnost in ustvarjalnost.

Spirala je odprt in optimističen motiv. Predstavlja zavito pot z gotovim ciljem (nasprotje labirinta). Evocira postopen razvoj moči (znanja).

SPIRALA predstavlja vrtinec znanja, ustvarjalnosti, ki se začne počasi z velikim zavoji, vendar bliže ko si cilju (končana šola), krajša je pot.

VERTIKALA na središču predstavlja pot, ki se prične strmo dvigati v življenje.

Dostopnost