Select Page

Ekonomski tehnik - pti

Vrsta izobraževanja: poklicno – tehniško izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 2 leta

Dokončanje izobraževanja: poklicna matura

PREDMETNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojasnilo k predmetniku: Informatika je integrirana v modulu M1. Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Odprti kurikul: finančno poslovanje, matematika stroke, tuji jezik 2 stroke in gospodarstvo.
Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere en strokovni modul izmed M3–M6 in en modul izmed M7–M11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izbere 1 predmet, sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak izbere strokovni modul M6 ali dva od M7–M9.
Odprti kurikul: poslovna logistika, retorika, tuji jezik 2, projektno delo …

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 •  splošnoizobraževalne predmete,
 •  obvezne strokovne module,
 •  izbirne strokovne module,
 •  odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del.
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJA ŠTUDIJA

Po opravljeni poklicni maturi se lahko ekonomski tehnik zaposli ali samozaposli, lahko pa nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo in opravljajo dela v vseh podjetjih – marketingu, finančno-računovodski dejavnosti, bankah, zavarovalnicah, špediciji, komerciali, carini, borzi…

Dostopnost