Select Page

Ekonomski tehnik - SSI

Vrsta izobraževanja: srednje strokovno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 4 leta

Dokončanje izobraževanja: poklicna matura

PREDMETNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojasnilo k predmetniku: Informatika je integrirana v modulu M1.
Odprti kurikul: obvladovanje tipkanja, turizem, računovodski razvidi, retorika in poslovni bonton, tuji jezik 2…
Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere dva strokovna modula izmed M5–M8 in en strokovni modul izmed M9–M13.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 •  splošnoizobraževalne predmete,
 •  obvezne strokovne module,
 •  izbirne strokovne module,
 •  odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del.
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJA ŠTUDIJA

Po opravljeni poklicni maturi se lahko ekonomski tehnik zaposli ali samozaposli, lahko pa nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo in opravljajo dela v vseh podjetjih – marketingu, finančno-računovodski dejavnosti, bankah, zavarovalnicah, špediciji, komerciali, carini, borzi…

KAJ NUDI ŠOLA:

Z

raziskovanje in ustvarjanje

Z

mednarodno izmenjavo dijakov

Z

dodatne vsebine za nadarjene dijake

Z

znanje in kompetence za nadaljnji študij ali opodjetniško pot

Z

dodatne dejavnosti za dijake športnike

Z

inovativno medpredmetno in timsko poučevanje

Dostopnost