Select Page

EKONOMSKA GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK

Vrsta izobraževanja: srednje splošno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 4 leta

Dokončanje izobraževanja: splošna matura

Ekonomska gimnazija je strokovna gimnazija, ki pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja. Poleg splošnih znanj omogoča pridobivanje temeljnih ekonomsko-poslovnih znanj, razvijanje organizacijsko-vodstvenih sposobnosti, individualnega in timskega dela.

Dijakom daje možnost izbire med družboslovnimi predmeti (sociologija, psihologija, filozofija) in naravoslovnimi predmeti (biologija, kemija, fizika), temeljna ekonomsko-poslovna znanja pa si dijaki pridobivajo pri strokovnih predmetih: ekonomija, podjetništvo in poslovanje. V športnem oddelku je v primerjavi z drugimi programi dodano tudi več ur športne vzgoje tedensko. Ure športne vzgoje se izvajajo tudi v strnjeni obliki v okviru različnih športnih aktivnosti.

V športni oddelek se vpišejo dijaki, ki trenirajo v okviru različnih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Način dela v tem programu je prilagojen treniranju. Takim dijakom se prilagajajo tudi šolske obveznosti, za kar skrbita športni in pedagoški koordinator.

Posebnosti športnega oddelka so naslednje:

 • manjše število dijakov (18-22),
 • večje število ur športne vzgoje (4-5 ur tedensko),
 • pouk športne vzgoje poteka po posebnem programu (dijaki se seznanijo z različnimi športi),
 • izvajanje pouka športne vzgoje v strnjeni obliki kot šola v naravi,
 • individualne govorilne ure za dijaki pri posameznih profesorjih,
 • vključevanje strokovnjakov iz posameznih športnih panog.

ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH KOT POSEBNEM VPISNEM POGOJU ZA IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU EKONOMSKA GIMNAZIJA (ŠPORTNI ODDELEK)

Učenci, ki se boste prijavljali v programa Ekonomska gimnazija (športni oddelek), morate biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ter šoli, ki izvaja ta dva programa, najkasneje
do 4. marca 2024 predložiti naslednja dokazila:

• zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;

• potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
– zjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
– podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Prijavnice (Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis).

Do navedenega roka morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek obeh programov oddati tudi tisti učenci in dijaki, ki bodo prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 24. aprila 2023) prenesli v športni oddelek obeh programov ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.
Dokazila pošljejo na šolo, ki izvaja program: Ekonomska gimnazija (športni oddelek).

Šole z razpisanim enim ali več športnih oddelkov v obeh programih bodo na podlagi dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati (o natančnejših razporeditvah bodo kandidati, ki so posredovali navedena dokazila, obveščeni s strani šol) le-tem najkasneje do 28. marca 2024 izdale potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev

Obrazci so dostopni:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

PREDMETNIK

Pojasnila k predmetniku:
* Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.
** Šola izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov najmanj dva predmeta.
*** Šola izmed treh družboslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov dva predmeta.
**** Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka. Za obvezne izbirne predmete z vajami in uporabo informacijske tehnologije je namenjenih 105 ur v 3. letniku in 35 ur v 4. letniku.

Strokovni predmeti ekonomske gimnazije so:

 • obvezni štiriletni maturitetni predmet ekonomija,
 • obvezni predmet podjetništvo in
 • obvezni izbirni predmeti z vajami in uporabo informacijske tehnologije
DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA
Za dokončanje izobraževanja mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh obveznih in izbirnih predmetih ter mora opraviti
obvezne izbirne vsebine po programu. 
 
 

Izobraževanje se zaključi s splošno maturo.
Splošna matura obsega obvezni in izbirni del.
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz matematike,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika.

Izbirni del:

 • dva predmeta po izbiri dijaka.
MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJA ŠTUDIJA

Po opravljeni splošni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih, visokošolskih strokovnih študijskih programih in univerzitetnih študijskih programih.

Če si želi pridobiti poklic, se lahko vpiše v program ekonomski tehnik – poklicni tečaj, in si v enem letu pridobi poklic ekonomski tehnik.

KAJ NUDI ŠOLA:

Z

raziskovanje in ustvarjanje

Z

mednarodno izmenjavo dijakov

Z

dodatne vsebine za nadarjene dijake

Z

znanje in kompetence za nadaljnji študij ali opodjetniško pot

Z

dodatne dejavnosti za dijake športnike

Z

inovativno medpredmetno in timsko poučevanje

Dostopnost